Ron takes to the skies to celebrate his 99th birthday